Cách tạo trang Safelink chuyển hướng cho Blogger mới nhất 2022

You are reading: 
Cách tạo trang Safelink chuyển hướng cho Blogger mới nhất 2022
 in iTechrum.com

Xin chào các bạn, vì Blogger là nền tảng tạo Web miễn phí nên thiếu các công cụ hoặc không hỗ trợ các plugin như wordpress. Để tăng tương tác hay lượt truy cập cho blog thì liên kết an toàn hoặc chuyển hướng safalink tự động ra liên kết ngoài blog đang được nhiều người dùng sử dụng.

Trong bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn cách tạo một trang chuyển hướng Safelink cho Blogger. Hãy cùng iTechrum.com bắt đầu nhé!

Trang chuyển hướng Safelink là gì?

Trang Safelink là một trang được tạo bởi người quản lý trang Blogger và được sử dụng để phát hiện xem url liên kết có an toàn hay không khỏi virus hoặc phần mềm độc hại, nói ngắn gọn, safelink là một trang chuyển hướng trước khi người dùng chuyển đến trang đích.

Cách hoạt động và tác dụng của Safelink đối với web

Như nhiều trang chuyển hướng khác thì cách thức hoạt động của một Safelink là chuyển hướng đến trang chờ, chỉ khác là trang safelink vẫn nằm trên trang Blogger chính. Có nghĩa là khi bạn truy cập muốn tải xuống một tệp hay click vào 1 liên kết ngoài Blogger thì sẽ được dẫn đến một trang nhất định của blog đã tạo sẵn trước khi cuối cùng đến liên kết đích. Bạn có thể xem demo nhé!

Tác dụng của Safelink đối với web:

 • Không cần tạo blog mới và mua tên miền mới.
 • Dễ dàng tùy chỉnh hơn.
 • Tăng lượng người truy cập trên blog chính.
 • Tăng thứ hạng trang blog vì khách truy cập tăng.
 • Giảm tỷ lệ thoát của blog chính.
 • Đặt được Google Adsense để tăng thu nhập cho blog.
 • An toàn 100% vì nó vẫn nằm trong cùng một miền với blog chính.

Các bước tạo trang Safelink chuyển hướng cho Blogger

Bước 1: Bạn hãy đăng nhập vào trang quản lý Blogger. Truy cập mục Trang ➔ nhấn vào tạo Trang mới.
Bước 2: Bạn đặt tên có trang mới là Safalink và copy đoạn code bên dưới rồi dán vào phần HTML trong Trang mới.

<div class='ad-placement'>
 <!--[ Mã Google Adsense ]-->
</div>

<div class='safelink-button' id='safelink'>
 <div style='text-align: center'>
  <div class='button outline' id='safelink-wait'>Please wait...</div>
  <script>/*<![CDATA[*/ var currentURL = location.href; var str = currentURL; var res = str.replace('https://www.itechrum.com/p/safalink.html' + '?url=', " "); function changeLink(){ var decodedString = Base64.decode(res); window.open(decodedString, '_blank')}; document.write('<a href="#getLink" id="safelink-download" class="button">Create link</a>'); var linkDL = document.getElementById("safelink-download"); var notif = document.getElementById("safelink-wait"); var time = 18; var textTime = document.createElement("span"); linkDL.parentNode.replaceChild(textTime, linkDL); var id; id = setInterval(function () { time--; if (time < 0) { textTime.parentNode.replaceChild(linkDL, textTime); clearInterval(id); notif.style.display = "none"; linkDL.style.display = "inline-block"; } else { textTime.innerHTML = "Link will appear in " + time.toString() + " second"; }}, 1000); /*]]>*/</script>
 </div>
</div>

<div class='safelink-content'>

 <!--[ Viết nội dung của bạn ở đây ]-->
iTechrum được thành lập với mục đích chia sẻ các thủ thuật về Windows/Facebook/Blogger và những phần mềm thông dụng trên máy tính hiện nay. Ngoài ra, Blog còn cung cấp các Theme Blogger miễn phí.
</div>

<div class='safelink-create' style='text-align:center'>
 <div class='ad-placement'>
  <!--[ Mã Google Adsense ]-->
 </div>

 <div id='getLink'>
  <a class='button' href='javascript:;' onclick='changeLink();' rel='noreferrer noopener' target='_blank'>Get link</a>
 </div>

 <div class='ad-placement'>
  <!--[ Mã Google Adsense ]-->
 </div>
</div> 
Copy
https://www.itechrum.com: Đổi thành địa chỉ URL blog của các bạn!

Bạn thay đổi chút như sau:

 • https://www.itechrum.com: Đổi thành địa chỉ blog của bạn.
 • time = 18: thời gian chờ(đổi theo ý bạn).
 • Mã Google Adsense: chèn mã QC vào đây (web/blog của bạn đã được duyệt chạy quảng cáo).
Bước 3: Bạn vào phần Chỉnh sửa HTML trong mục Chủ đề, ấn Ctrl + F tìm </b:skin> . Bạn copy đoạn code CSS bên dưới dán lên trên thẻ!

.button{display: inline-flex;align-items: center;margin: 15px 15px;padding: 10px 20px;outline: 0;border: 0;border-radius: 2px;color: #fefefe;background-color: var(--link-bg-color);font-size: 14px;white-space: nowrap;overflow: hidden;max-width: 100%;line-height: 2em}
.button.outline{color: var(--link-outline-color);background-color: transparent;border: 1px solid #ebeced}
.button.outline:hover{border-color: var(--link-bg-color)}
.safelink-button, .safelink-create > *{margin: 1.8em 0}
.safelink-button span{display: block;font-size: 12px}
#getLink{margin: 5px 0}
#getLink .button{display: none}
#getLink:target .button{display: inline-flex}
Bước 4: Copy đoạn mã code bên dưới dán trên thẻ </body>.
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
 <script>/*<![CDATA[*/ var Base64 = {_keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789", encode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = Base64._utf8_encode(input); while (i < input.length) {chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) {enc3 = enc4 = 64;} else if (isNaN(chr3)) {enc4 = 64;} output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);} return output; }, decode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) {enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr2);} if (enc4 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr3);} } output = Base64._utf8_decode(output); return output;}, _utf8_encode: function (string) {string = string.replace(/\r\n/g, "\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) {var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) {utftext += String.fromCharCode(c);} else if ((c > 127) && (c < 2048)) {utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);} else {utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); }} return utftext;}, _utf8_decode: function (utftext) {var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while (i < utftext.length) {c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) {string += String.fromCharCode(c); i++;} else if ((c > 191) && (c < 224)) {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2;} else {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); c3 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3;}} return string; }}; var protected_links = ""; var a_to_va = 0; var a_to_vb = 0; var a_to_vc = ""; function auto_safelink() {auto_safeconvert();}; function auto_safeconvert() {var a_to_vd = window.location.hostname; if (protected_links != "" && !protected_links.match(a_to_vd)) {protected_links += ", " + a_to_vd;} else if (protected_links == "") {protected_links = a_to_vd;} var a_to_ve = ""; var a_to_vf = new Array(); var a_to_vg = 0; a_to_ve = document.getElementsByTagName("a"); a_to_va = a_to_ve.length; a_to_vf = a_to_fa(); a_to_vg = a_to_vf.length; var a_to_vh = false; var j = 0; var daftarPostingan = [ "https://www.itechrum.com/p/safalink.html" ]; var randomPostingan = daftarPostingan[Math.floor(Math.random()*daftarPostingan.length)]; var a_to_vi = ""; for (var i = 0; i < a_to_va; i++) {a_to_vh = false; j = 0; while (a_to_vh == false && j < a_to_vg) {a_to_vi = a_to_ve[i].href; if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match("https")) {a_to_vh = true;} j++; } if (a_to_vh == false) {var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi); a_to_ve[i].href = randomPostingan + "?url=" + encryptedUrl; a_to_ve[i].rel = "noopener noreferrer"; a_to_vb++; a_to_vc += i + ":::" + a_to_ve[i].href + "\n";} } var a_to_vj = ""; var a_to_vk = ""; if (a_to_vj) {a_to_vj.innerHTML += a_to_vb;} if (a_to_vk) {a_to_vk.innerHTML += a_to_va;} }; function a_to_fa() {var a_to_vf = new Array(); protected_links = protected_links.replace(" ", ""); a_to_vf = protected_links.split(","); return a_to_vf;}; /*]]>*/</script>
 <!--[ Protect link from encode ]-->
 <script>protected_links = &quot;facebook.com, instagram.com, twitter.com&quot;; auto_safelink(); </script>
</b:if>

https://www.itechrum.com: Đổi thành địa chỉ URL blog của các bạn!
Bước 5: Cuối cùng chúng ta Lưu mẫu lại để xem thành quả.

Như vậy ở trên mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo trang chuyển hướng Safelink cho Blogger. Có gì thắc mắc hay lỗi ki thực hiện bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới. Chúc bạn thành công!

Thành Đạt – Tổng hợp và edit
Bài viết được bảo vệ bởi DMCA. DMCA.com Protection Status

4 / 169 rates
iTechrum.com

Học để làm - Học để chia sẻ

Post a Comment

➔ Attach images on the article for the best support.
➔ To comment with photos, go to the page Upload Photos, Drag and drop to upload images.
➔ You paste the image link URL into the comment box and press Publish, Photos will be automatically uploaded.
➔ Do not spam in the comment box, limit abbreviations.
➔ Check the box Notify me (Notify me) to receive Admin's feedback notification

Previous Post Next Post

Ads Blocker Detected!

We have detected that you are using an extension to block ads. Please support us by disabling these ad blockers.

Refresh